»   » 

Blog

“CUSTOMER JOURNEY” – Xây dựng Hành trình Khách hàng khác biệt

“CUSTOMER JOURNEY” – Xây dựng Hành trình Khách hàng khác biệt

Hành trình khách hàng (Customer Journey) liên quan đến mọi tương tác của khách hàng với doanh nghiệp. Khi khách hàng phát sinh...

Xu hướng dịch vụ khách hàng 2020

Xu hướng dịch vụ khách hàng 2020

Hãy nhìn về tương lai năm 2018 và xa hơn nữa, với tiêu chí lấy khách hàng làm trung tâm, những xu hướng dịch vụ khách hàng...

facebook